Blenstrup lokalråds vedtægter

§ 1: Lokalrådets status.

Blenstrup Lokalråd er en repræsentativ gruppe valgt af og blandt de fastboende i Gerding/Blenstrup Sogn. Lokalrådet skal i sammensætning og funktion være uafhængig af politiske hensyn.

§ 2: Lokalrådets formål.

Lokalrådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling, og få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.

Lokalrådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet.

Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet, Rebild Kommune og andre.

§ 3: Stemmeret og valgbarhed.

Stemmeberettiget og valgbar til lokalrådet er enhver borger i Gerding/Blenstrup Sogn, som har stemmeret ved kommunalvalg i Rebild.

§ 4: Sammensætning og valgmåde.

Lokalrådet består af et ulige antal medlemmer mellem 5 og 9 som vælges for 2 år af gangen, halvdelen vælges for 1 år første gang, resten for 2 år, efterfølgende valg er alle for 2 år.

Lokalrådet vælges på den ordinære generalforsamling, ved direkte og personlige valg. Hvis et medlem af lokalrådet fraflytter Gerding/Blenstrup Sogn, ophører medlemskabet umiddelbart ved fraflytningen.

§ 5: Generalforsamling for Blenstrup Lokalråd.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 14 dages varsel ved annoncering i lokalpressen, eller på anden hensigtsmæssig måde. 

Samtidig med indkaldelse til generalforsamling angives mødets dagsorden.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal have følgende indhold:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab.
  4. Forslag til planer for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Enhver borger (jf. § 3) kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Forslag afgives skriftligt og med forslagsstillerens underskrift til formanden senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Sekretæren fører generalforsamlingens forhandlingsprotokol, som underskrives af formanden og dirigenten.

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal formanden sørge for, at en redegørelse for mødets forløb og de på mødet trufne beslutninger på hensigtsmæssig måde bekendtgøres for lokalområdets borgere.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter lokalrådets beslutning. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst 20 af de stemmeberettigede med deres underskrift og angivelse af dagsorden over for formanden udtrykker ønske om det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes til afholdelse senest 4 uger efter, at formanden har modtaget ønske herom.

Reglerne for ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse ved en ekstraordinær generalforsamling.

§ 6: Lokalrådets konstituering og virksomhed.

Lokalrådet konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Lokalrådets beslutninger træffes ved bestyrelsesmøder. Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemme-flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Møder i lokalrådet afholdes efter behov, dog mindst én gang hvert kvartal, og der skal afholdes et årligt statusmøde som kan afholdes sammen med den ordinære generalforsamling. Møder indkaldes af formanden med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Møder kan i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel. Møder skal indkaldes, hvis 3 af rådets medlemmer udtrykker ønske om det og angiver en dagsorden. Et sådant møde skal afholdes senest 3 uger efter ønsket er fremført. Sekretæren fører lokalrådets beslutningsprotokol. Senest 2 uger efter møde i lokalrådet skal formanden sørge for, at meddelelse om mødets afholdelse, dets dagsorden og redegørelse for mødets forløb og de trufne beslutninger på hensigtsmæssig måde bekendtgøres for lokalområdets beboere.

§ 7: Om udvalg.

Lokalrådet kan nedsætte stående udvalg eller ad hoc udvalg. 

Lokalrådet beslutter størrelse og sammensætning af udvalg og fastlægger kommissorium for deres funktion. Personer uden for lokalrådet kan, efter rådets beslutning, deltage som medlemmer af sådanne udvalg. Et udvalg skal altid have mindst ét medlem, som er medlem af lokalrådet. Et udvalg arbejder under ansvar over for lokalrådet.

§ 8: Økonomi og regnskab.

Lokalrådets virksomhed finansieres ved tilskud, ved frivillige bidrag og ved eventuelle aktiviteter. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret. Kassereren udarbejder regnskabet, der efter godkendelse af lokalrådet og foretaget revision forelægges på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab kan, tidligst 1 uge før den ordinære generalforsamling udleveres på forlangende. Revisor og revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år.

§ 9: Anvendelse af formue

Blenstrup Lokalråd opfordrer lokale foreninger, interesseorganisationer og aktive borgere til at ansøge om tildeling af en del af Blenstrup Lokalråds eventuelle formue. Aktiviteter, der ansøges om støtte til, skal have til formål at styrke almennyttige formål i Blenstrup Lokalråds område. Ansøgningen skal være skriftlig og skal indeholde begrundelse for, hvorfor ansøgeren mener at være berettiget til at blive tildelt midler og begrundelse for ’det lokale aspekt’ i aktiviteten.    Det er lokalrådet der beslutter til hvilke formål lokalrådets formue skal disponeres. Disponeringer skal dog altid have det formål, at styrke almennyttige formål i Blenstrup Lokal-råds område. Lokalrådet kan dog beslutte at forkaste ansøgninger og selv i løbet af året vælge anvendelse af formuen.

§ 10: Om vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan kun ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf det første er en ordinær generalforsamling. Disse indkaldes på sædvanligvis og afholdes med højst to måneders mellemrum. Vedtægtsændringer skal besluttes på hvert af de to møder med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11: Opløsning af lokalrådet.

Opløsning af lokalrådet kan kun ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger (jvf. § 10). Disse møder skal indkaldes på sædvanlig vis og skal afholdes med højst 2 måneders mellemrum. Ved beslutning om opløsning skal lokalrådet samtidig træffe beslutning om afvikling af lokalrådets aktiviteter og anvendelse af lokalrådets eventuelle formue. Dog skal eventuel formue anvendes til almennyttige formål, der kommer lokalsamfundets borgere til gode.

§ 12: Tegning og hæftelse.

Lokalrådet tegnes økonomisk af formanden i forening med kasserer samt et andet medlem. Lokalrådet hæfter for sine forpligtelser kun med lokalrådets til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke lokalrådets medlemmer eller borgerne nogen personlig hæftelse for lokalrådets forpligtelser.

Vedtaget på borgermødet i Blenstrup onsdag den 25. maj 2016.